1. Bạn truy câp vào trang : https://cloud.smartwifi.vn sau đó đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên hệ thống

2. - Chọn Hành động -> Chỉnh sửa trang chào 

blob1478164474192.png


  a. Tab General Fields: 


Prelogin Button Color: Màu sắc của nút đăng nhập tại trang Prelogin

+ Prelogin Text Color: Màu sắc của phần điều khoản sử dụng tại trang Prelogin

+ Prelogin Link Color: Màu sắc của đường link trong điểu khoản sử dụng

+ Login Message: Lời chào trong trang chào

+ Waiting Message: Lời nhắn khi đang đăng nhập vào mạng wifi

+ Success Message: Thông báo khi đã đăng nhập thành côngblob1478164548813.png


b.Tab Desktop Fields:

Cài đặt hình ảnh cho giao diện desktop/tablet


blob1478164684915.png

+ Fullscreen Desktop Image: Hình nền cho trang Prelogin (kích thước: 1024x768 pixels)

+ Desktop Header Image: Hình ảnh quảng cáo phía trên trong trang Landing Page

(kích thước: 960x400 pixels hoặc tùy chỉnh)

+ Desktop Header URL: Đường link của hình ảnh quảng cáo

+ Desktop Footer Image: Hình ảnh quảng cáo phía dưới trong trang Landing Page

(kích thước: 960x200 pixels hoặc tùy chỉnh)


c.Tab Mobile Fields:

Cài đặt hình ảnh cho giao diện điện thoại di động

 

+ Fullscreen Mobile Image: Hình nền cho trang Prelogin (kích thước: 480x800 pixels)

+ Mobile Header Image: Hình ảnh quảng cáo phía trên trong trang Landing Page, nên upload hình ảnh có tỷ lệ 1:1 để có được giao diện đẹp nhất

(kích thước: 768x768 pixels hoặc tùy chỉnh)

+ Mobile Header URL: Đường link của hình ảnh quảng cáo

+ Mobile Footer Image: Hình ảnh quảng cáo phía dưới trong trang Landing Page

(kích thước: 960x200 pixels hoặc tùy chỉnh)