blob1478593960505.png

1: Cắm điện, kết nối dây mạng từ LAN2 với máy tính (desktop/laptop)

2: Mở trình duyệt Web, truy cập địa chỉ IP: 192.168.17.1

3: Đăng nhập tài khoản: admin/admin

4: Vào Mục “About”, copy địa chỉ MAC tại dòng Gateway MAC Address 

blob1478594661726.png


5.Mở trình duyệt và truy cập https://cloud.smartwifi.vn/ và đăng nhập

Click tab Quản trị => Địa điểm => Thêm địa điểm => Điền thông tin địa điểm

blob1478594871027.png


=> Ấn Lưu để hoàn tất thêm thiết bị vào cloud